Lilac, Russian Peace Garden
Lilac, Russian Peace Garden